— Foto: CDS

Er zal nu met 1-jarige contracten worden gewerkt, die niet verlengbaar zijn wat aannemers betreft voor de vuilophaal. Hierna zal er een evaluatie plaats vinden. Als na evaluatie door het ministerie van Openbare Werken (OW) blijkt dat een aannemer een goede evaluatie heeft, mag die dan wederom deelnemen aan de volgende aanbesteding. Echter biedt het deelnemen niet de garantie dat deze aannemer wederom gekozen zal worden.

Een ander doel van een 1-jarig contract is om iedereen een kans te geven het werk uit te voeren. Als een aannemer in gebreke blijft wordt zo een contract onmiddellijk stopgezet. De controle wordt dus verhoogd door het ministerie. Door dit nieuw beleid is er in de afgelopen periode niet optimaal vuil opgehaald. Voor dit ongerief biedt het ministerie haar verontschuldigingen aan de gemeenschap aan.

Publicidade

In het kader van het nieuw beleid bij het ministerie van OW worden aanbestedingen voor het verrichten van werkzaamheden en diensten zoveel als mogelijk via openbare aanbestedingen uitgevoerd. De stagnatie die is ontstaan bij de vuilophaal heeft te maken met het feit dat het ministerie bezig is rechtvaardigheid te brengen in het proces.

In de afgelopen jaren, was er sprake van een enorme onrechtvaardigheid, politieke vrienden kregen 3 tot 4 keer meer gunningen ten opzichte van anderen. Nu heeft minister Nurmohamed van Openbare Werken de opdracht gegeven dat alles rechtvaardig moet geschieden. De uitvoering van de werkzaamheden moet zo eerlijk en evenredig mogelijk geschieden. Het rechtvaardigen van het systeem bij de vuilophaal heeft als gevolg gehad dat de bestekken niet tijdig rond waren. Hierdoor heeft de aanbesteding later dan gepland plaatsgevonden. Dit alles heeft ertoe geleid dat in de overschakeling van december naar januari de contracten met de nieuwe aannemers niet op tijd getekend konden worden.

Comentar

Comentar