Centrale Bank van Suriname — Foto: Luiz Paulo
Publicidade

Wisselkoersovertreders kunnen gerapporteerd worden bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). In navolging van de aanpassing van de door de CBvS gepubliceerde wisselkoersen en daarmede de effectuering van het beheerst-zwevend wisselkoersarrangement per 22 september, heeft de bank per 12 oktober een telefonische infolijn ingesteld ten behoeve van het publiek voor de melding van wisselkoersovertredingen en -overtreders.

De dagelijks gepubliceerde wisselkoersen van de bank zijn van toepassing voor de gehele economie. Het hanteren van hogere verkoopkoersen dan de gepubliceerde verkoopkoers van de bank voor de Amerikaanse dollar is geenszins toegestaan. De wisselkoersverhoudingen ten opzichte van overige buitenlandse betaalmiddelen worden afgeleid van de desbetreffende verkoopkoers en de gangbare internationale koersnoteringen.

Publicidade

De samenleving kan via het telefoonnummer 425338, al dan niet anoniem, melding doen van wisselkoersovertredingen en –overtreders. De telefonische infolijn is bereikbaar op alle werkdagen van 8:00u – 15:00u. De bank zal de meldingen registreren en aan de hand hiervan, voor zover de overtreders onder haar toezicht staande financiële instellingen zijn, geëigende maatregelen treffen. Voor zover de overtreders andere dan deze financiële instellingen zijn, zal zij tezamen met de bevoegde overheidsinstanties en autoriteiten passende acties ondernemen.

De bank doet andermaal een dringend beroep op de samenleving om de wisseltransacties uitsluitend te verrichten met de onder haar toezicht staande deviezenbanken en wisselkantoren.

Comentar

Comentar