Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft de National Plant Protection Organisation (NPPO) opgedragen om per heden 100% inspectie controlewerkzaamheden uit te voeren op alle exporten naar de Europese Unie. Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) heeft toegezegd aan het ministerie dat de aangesloten exporteurs binnen VEAPS de inspecteurs van LVV de volledige medewerking verlenen om inspecties uit te voeren.

PUBLICIDADE

Afgesproken is dat indien exporteurs zich niet houden aan de gemaakte afspraken met betrekking tot de inspecties, de zending wordt aangehouden en de export niet kan plaatsvinden. Landbouwers die zich niet houden aan gemaakte afspraken met betrekking tot het juiste gebruik van bestrijdingsmiddelen zullen worden gestraft. Bij het gebruik van verboden middelen dient aangifte te worden gedaan bij de politie en zullen strenge maatregelen worden uitgevoerd. De minister heeft aangegeven dat het behoud van de exportmarkt essentieel is en dat het ministerie zich hiervoor hard inzet.

Er is onlangs een bespreking geweest met de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS). Het onderhoud was bedoeld om een tussentijdse evaluatie te houden over de vorderingen van de NPPO met betrekking tot de nieuwe regels van de Europese Unie (EU). Tijdens de evaluatie is naar voren gekomen dat de LVV-inspecteurs alle medewerking krijgen in het veld. De Good Agricultural Practices (GAP) trainingen vanuit LVV aan de landbouwers zijn inmiddels gestart en worden de boeren volgens schema de komende week getraind in het Ressort Kwatta.

Verder zijn de werkzaamheden van de inspecteurs geïntensiveerd en zijn zij voldoende uitgerust om hun inspectiewerkzaamheden te doen. Aan de minister is wel gevraagd om de groep van inspecteurs te vergroten en te versterken aangezien het werk aan een enorme druk onderhevig is en deze beperkte groep dat niet alleen kan bolwerken. De minister heeft staande de vergadering opdracht gegeven om nog eens 10 medewerkers van het directoraat landbouw toe te voegen aan de inspectiedienst en hen te trainen voor het werk.

Swami Girdhari, secretaris van VEAPS  vroeg via de minister om de communicatie op te voeren naar de werkarmen, zodat de effectiviteit acuut wordt vergroot en er adequaat kan worden gereageerd op vraagstukken. De protocollen en procedures van de inspectiewerkzaamheden moeten duidelijk omschreven zijn en verder dienen er ook inspecties te worden uitgevoerd bij de landbouwers. Dit zal het opsporingsproces naar insecten alleen kunnen versterken en daardoor zal Suriname een grotere kans maken in het behalen van de deadlines.

De Interim Manager van NPPO, Imana Power, gaf in een korte briefing aan welke concrete zaken reeds in uitvoering zijn en wat nog gedaan moet worden. Het proces om te komen tot een nieuwe Plantenbeschermingswet is ingezet. Verder zijn trainingen aan LVV-medewerkers opgevoerd inzake het herkennen van insecten en zijn de deskundigen van LVV bezig met het vergaren van data ten behoeve van de rapportage naar de Europese Unie. Power vroeg ook medewerking aan alle stakeholders, zodat het dossier ten behoeve van de EU op tijd klaar is en dat Suriname ready is voor de EU-audit in oktober 2019.

Foto: NII-LVV